31. aug. 11:00 — 11. sep. 21:00

🍶Dreiekurs - helg

Finn billetter

For English text, please see below


Dreiekurs (helg)
På dette kurset lærer du grunnleggende dreieteknikker. Vi går gjennom den keramiske arbeidsprosessen fra preparering av leira fram til ferdig brente produkter. Vi jobber i en liten gruppe på maks 6 personer der alle har tilgang til egen dreieskive, jobber i sitt eget tempo og får individuell veiledning.


Hvem passer kurset for?
Dette kurset passer for både nybegynnere og de med noe tidligere erfaring som ønsker å friske opp eller forbedre teknikken sin.


Kursleder: Zsófia Földvári
Kurset foregår på engelsk. Du selv kan snakke engelsk, norsk eller ungarsk.
Våre kursledere er yrkesaktive keramikere med lang erfaring i faget.


🗓 Dato og tidspunkt:
31. august (lørdag) 11.00-16.00
1. september (søndag) 11.00-16.00
11. september (onsdag) 18.00 -21.00


Pris:
3500 kr
Prisen inkluderer alle materialer, utstyr og brenning av et utvalg av gjenstander laget på kurset.


Kursinnhold:


Dag 1 • Innføring i nødvendige verkstedsrutiner og verktøy

 • Klargjøring av leire

 • Dreiing: veiledning i å lage sylinder

 • Dreiing: teknikker for å modifisere sylinderen

 • Skåler i forskjellige størrelser


Dag 2 • Avdreiing av gjenstander fra forrige dag

 • Repeterende øvelser for å lage sylindriske former

 • Ferdiggjøring av gjenstander: lage håndtak og dekorering. Sammen velger vi verkene som skal råbrennes


Dag 3 • Innføring og diskusjon om grunnleggende teori om brenning av keramikk i elektrisk ovn

 • Demonstrasjon av ulike glaseringsteknikker

 • Glasering av råbrente gjenstander fra dag 1 og 2


Ferdige gjenstander kan hentes noen uker etter kurset på avtalt tidspunkt.


Mål med kurset:
Ved gjennomført kurs skal du ha fått en innføring i grunnleggende dreieteknikker, kjenne til hovedelementene i arbeidsprosessen fra leire til ferdig produkt, og være i stand til å jobbe selvstendig på keramikkverkstedet vårt.


Deltidsplass på keramikkverkstedet:
Kroloftet er et kreativt arbeidsfellesskap som huser ca. 180 medlemmer som jobber innenfor forskjellige kunst- og håndverksdisipliner. Keramikkverkstedet er arbeidsplass for flere profesjonelle keramikere samtidig som vi har ca. 30 plasser tilgjengelig for deltidsmedlemmer som ønsker å drive med keramikk på hobbybasis. Når du har deltatt på dette kurset er du varmt velkommen til å leie deltidsplass hos oss. I perioder med stor pågang setter vi opp venteliste.


Du får 440 kr i oppstartsrabatt hvis du blir medlem innen 30 dager etter ferdig kurs. Les mer om medlemskap her


VIKTIG INFORMASJON:
Påmeldingen er bindende. Kursavgiften blir ikke refundert dersom du ikke møter opp. Det gis heller ikke refusjon av kursavgift ved sykdom, karantene eller lignende, men kursplassen kan overføres til en annen person.
ENGLISH:


Wheel-throwing course for beginners (weekend)


The course takes places over three days and concentrates on the basics of throwing on the potter's wheel. This course is open for both beginners and people with previous experience wishing to improve their technique. We work in a small group of max 6 people, everyone having access to their own potter's wheel, working at their own pace receiving individual guidance.


Teacher: Zsófia Földvári
The course is held in English. You yourself can speak English, Norwegian or Hungarian. All our teachers are experienced ceramists/potters.


🗓 Dates and times:
31 August (Saturday) 11.00-16.00
1 September (Sunday) 11.00-16.00
11 September (Wednesday) 18.00 -21.00


Price:
NOK 3500
The course fee includes all materials and firing of a selection of objects made during the course.


Day 1 • Introduction of necessary tools and workshop routines.

 • Preparing clay, centering clay on the wheel.

 • Opening the clay and pulling up the walls.

 • Continuing with throwing: altering the cylinder

 • Bowls of different sizes


Day 2 • Trimming pieces from the previous day

 • Repetitive exercises for making cylindrical shapes

 • Finishing pieces: adding handles decorating and choosing pieces for firing


Day 3 • Introduction to theory and discussion about firing pieces in an electric kiln

 • Demonstration of various glazing techniques

 • Glazing pieces made on day 1 & 2


Finished pieces can be collected a few weeks after the end of the course at an agreed time.


Aims of the course:
On completion of the course, you should have received an introduction to basic turning techniques, be aware of the main elements of the work process from clay to finished product, and be able to work independently in our ceramics workshop.


Part-time membership at the ceramics workshop:
Kroloftet is a creative working community that houses approx. 180 members who work within various art and craft disciplines. The ceramic workshop is the workplace for several professional ceramists. There are approx. 30 places available for part-time members. Once you have completed this course, you are warmly welcome to become a part-time member with us. In periods of high demand, there is a waiting list to join.


You get a start-up discount of NOK 440 if you become a member within 30 days of completing the course. Read more about membership here


Important information:
The registration is binding. We do not refund the course fee if you fail to attend. There is no refund of the course fee in case of illness, quarantine or similar circumstances, but the spot can be transferred to another person.